Hôm nay:

Các biểu mẫu dành sinh viên

12-05-2019 10:00 Lượt xem: 5,990

1. Hồ sơ tốt nghiệp: https://drive.google.com/open?id=1WmneeO08YzjBgR5fmbUDbrp5p-D_Q7lP

2. Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình: https://drive.google.com/open?id=1brYIOIGa-OcHsnk9knTB4jCjZR1Luixg

3. Mẫu đơn cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin đào tạo: https://drive.google.com/open?id=1_jWxQNUXo0hcym4d6KO6pfpsbLZVHlGY

4. Mẫu đơn hủy kết quả học tập (để đổi sang môn học tự chọn khác trong nhóm hoặc chuyển sang nhóm tự chọn khác): https://drive.google.com/open?id=1bnQZgYtnF27YRfxFs5UvmRGEaEProtW1

5. Mẫu đơn đề nghị về việc ...: https://drive.google.com/open?id=18hE0e0bgiLcNEhgMal1eG7cVfUtiY9Wx

6. Mẫu đơn đăng ký học: https://drive.google.com/open?id=161CAioKebEAVCTzb66-T5xtXQB1uRe0n

7. Mẫu đơn đề nghị cấp bảng điểm: https://drive.google.com/open?id=13kEEqFSt1xz3wbfA-aLWjnZRzscd0wJj