Chương trình đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

26-09-2016 00:00 Lượt xem: 5,657
Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8)

1. Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8)

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/open?id=1UaKn_CvzMWycsP00AtGwLac2BjRbBvNb

2. Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học chính quy

Ngày 27/3/2018, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ký Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy. Cụ thể chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo như sau:

- Ngành Giáo dục học: https://drive.google.com/open?id=1IBWPPGmyxysfOjLTa54wDhEBgDi5EfIT

- Ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/open?id=1tEskBZvBiE9W7DZT8WkU_nwDhQElXf5G

- Ngành Kinh tế giáo dục: https://drive.google.com/open?id=1M1ilC_hYNfkY5FJB3HDWd6bEAWFx6pGV

- Ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/open?id=14eu8iRXM8Px0w8HlDFe0lZP54pLPLDyl

- Ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/open?id=19u0u6afdLIekGDZhBXExh0VUMmLwknCe

3. Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng khóa 12 trở về sau)

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1bH_xcTi4V9DeAAOIwmSE2zUu5iRwvAkx?usp=sharing