Chương trình đào tạo

Số tín chỉ môn học tự chọn phải đăng ký đối với sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Dưới đây là bảng thống kê số lượng tín chỉ các môn học tự chọn phải đăng ký để đảm bảo khối lượng tín chỉ đăng ký:

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8)