Hôm nay:

Đăng ký học

Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy đợt khóa 9, 10, 11 (cập nhật thông báo ngày 06/9/2018)

Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy đợt khóa 9, 10, 11

Thông báo cho phép sinh viên các khóa trước đăng ký học cùng Khóa 12 năm học 2018-2019

Sinh viên các khoá K8 -K11 đăng ký lớp tín chỉ cùng khóa 12, học kỳ 1 năm học 2018- 2019 trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo thời gian từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tổ chức các lớp học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 8

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 8 như sau:

Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 8

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức cho sinh viên chính quy khóa 8 thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các Khoa chuyên ngành và sinh viên thực hiện các nội dung sau: