Hôm nay:

Danh sách học phần dự kiến có xếp lớp trong học kỳ phụ năm học 2018 - 2019

05-06-2019 09:00 Lượt xem:

Danh sách các môn học dự kiến có xếp lớp trong học kỳ phụ năm học 2018 - 2020

1. Đối với các lớp ĐHCQ theo hệ thống tín chỉ:

Chú ý nội dung kế hoạch tổ chức xem tại: Tổ chức học kỳ phụ năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

 

Mã HP Tên học phần Số TC Dự kiến số lớp Ghi chú
GD267 Giáo dục cộng đồng 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
GD267 Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
KT573 Kinh tế và phân tích chính sách giáo dục 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
KT571 Lý thuyết và thực tiễn kinh tế học giáo dục chuyên sâu 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
QL478 Khai thác và quản lý nguồn tài nguyên 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
QL476 Lý thuyết quản lý hiện đại trong quản lý giáo dục 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
TL374 Các lý thuyết Tâm lý học ứng dụng trong tham vấn trị liệu 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
TL373 Tâm lý học ứng dụng trong trường học 3 01 lớp Môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp
MC011 Thống kê trong khoa học xã hội 3 02 lớp  
MC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 02 lớp  
GDTC3_CL Giáo dục thể chất 3 - Cầu lông cấp độ 2 1 02 lớp  
GDTC3_KR Giáo dục thể chất 3 - Karatedo cấp độ 2 1 02 lớp  
MC012 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 01 lớp  
GD240 Giáo dục hành vi lệch chuẩn 3 01 lớp  
TL338 Phương pháp giảng dạy tâm lý học 3 01 lớp  
MC006 Logic học  3 01 lớp  
QL447 Tiếng Anh chuyên ngành Quản lý giáo dục 3 01 lớp  
MC003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 01 lớp  
QL443 Ứng dụng CNTT và truyền thông trong QLGD 3 01 lớp  
TL335 Tâm lý học quản lý 3 01 lớp  
QL440 Quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục 3 01 lớp  
MC007 Pháp luật đại cương 3 01 lớp  
QL423 Kinh tế học giáo dục 3 01 lớp  
QL425 Khoa học dự báo 3 01 lớp  
MC005 Tiếng Anh 2 3 01 lớp  
CN116 Xác suất và thống kê 3 01 lớp  
GD219 Giáo dục học đại cương 3 01 lớp  
GDTC4_CL Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông cấp độ 3 1 01 lớp  
CN150 Trí tuệ nhân tạo 3 01 lớp  
TL326 Tâm bệnh học đại cương 3 01 lớp  
CN148 An toàn thông tin 3 01 lớp  
TL320 Tâm lý học giáo dục 3 01 lớp  

2. Đối với các lớp ĐHCQ theo hệ thống niên chế