Hôm nay:

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

17-04-2018 00:00 Lượt xem:
Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Theo Quy chế tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Quản lý giáo dục (ban hành theo Quyết định số 529/QĐ-HVQLGD ngày 08/6/2015);

Phòng đào tạo thông báo danh sách sinh viên có kết quả học tập HK1 năm học 2017-2018 nằm trong diện cảnh báo.

Chú ý:

  1. Sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu bị cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp. Đề nghị các sinh viên nghiêm túc học tập để đảm bảo tiến độ;
  2.  Sinh viên nếu có thắc mắc liên hệ cô Từ Thị Hồng Vân, chuyên viên phòng đào tạo muộn nhất ngày 02/05/2018 tại phòng 106-A1

Danh sách cảnh báo kết quả học tập xem tại đây: Danh sách cảnh báo