Hôm nay:

Đào tạo

Thay đổi danh sách phòng thi kỹ năng Nói kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học ngày thi 14/6/2020

Thay đổi danh sách phòng thi kỹ năng Nói kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học ngày thi 14/6/2020

Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đại học tương đương cấp độ B1 kỳ thi ngày 14/6/2020

Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đại học tương đương cấp độ B1 kỳ thi ngày 14/6/2020

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HOÃN LỊCH ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ LỊCH TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

HOÃN LỊCH ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ NGÀY TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020