Hôm nay:

Đào tạo

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học chính quy

Ngày 27/3/2018, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ký Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy. Cụ thể chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo như sau:

Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 8

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức cho sinh viên chính quy khóa 8 thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Để triển khai theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị các Khoa chuyên ngành và sinh viên thực hiện các nội dung sau:

Số tín chỉ môn học tự chọn phải đăng ký đối với sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Dưới đây là bảng thống kê số lượng tín chỉ các môn học tự chọn phải đăng ký để đảm bảo khối lượng tín chỉ đăng ký:

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Khung chương trình đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 8)

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Ngày 08/6/2015, Lãnh đạo Học viện đã ký Quyết định số 529/QĐ – HVQLGD về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Hướng dẫn này áp dụng cho đào tạo đại học hệ chính quy từ khóa 8 trở về sau.