Dự kiến kế hoạch mở các lớp học phần tín chỉ năm học 2020-2021 (Dự thảo lần 1)

07-01-2021 00:00 Lượt xem: 3,178

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 DỰ KIẾN NHƯ SAU:

- Thời gian:

+ Đối với khóa: 12, 13: Bắt đầu từ ngày 25/01/2021

+ Đối với khóa 14: Bắt đầu từ ngày 07/03/2021

- Xem Dự thảo 1 kế hoạch mở lớp theo từng ngành xem tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1NT5wpR1rWt_LqpeopsGdaNseiDFyiM3d/view?usp=sharing

Trong trường hợp có thắc mắc hoặc có nguyện vọng muốn mở bổ sung các lớp học phần tín chỉ cho học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên làm Đơn đề nghị mở bổ sung lớp học phần, gửi Phòng Đào tạo (cô ThS. Phạm Lan Phương, trong giờ hành chính) để được xem xét, bổ sung danh sách lớp học phần mở chính thức. Thời gian nhận đơn: 13/01/2021.

Mẫu đơn tải về tại: https://drive.google.com/file/d/1PragUlsXBclasi4T78u4Zf5aEvroTQIT/view?usp=sharing