Gửi địa chỉ mail và biên lai thu tiền để nhận đề tiểu luận các học phần thể chất k12, 13, 14

30-06-2022 09:00 Lượt xem: 786

Phòng Đảm bảo chất lượng đề nghị các sinh viên k12, 13, 14 thi thể chất theo hình thức làm tiểu luận khẩn trương gửi biên lai thu tiền và địa chỉ mail về phòng, để phòng làm danh sách thi và gửi đề tiểu luận. Thời gian: trước 12h ngày 01/7/2022. Sau thời gian này, sinh viên nào không gửi sẽ không nhận được đề tiểu luận lần 2.