Kế hoạch giảng dạy, đăng ký môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 13 và khóa 14 của Học viện Quản lý giáo dục

16-06-2021 00:00 Lượt xem: 2,493
Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch giảng dạy cho sinh viên đại học chính quy khóa 13 và của 14 như sau:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo giữa Học viện Quản lý giáo dục (Học viện) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) về việc giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho sinh viên hệ đại học chính quy của Học viện Quản lý giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 315/KH-QPAN ngày 15/6/2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về Giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục - Khóa 66 GDQP&AN;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch giảng dạy cho sinh viên đại học chính quy khóa 13 và của 14 như sau:

  1. Đối tượng học, đăng ký học trên hệ thống

- Việc học các môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt này là bắt buộc đối với toàn thể sinh viên khóa 13 và khóa 14, trừ các trường hợp được hoãn, miễn theo quy định (xem tại mục 5). Tất cả các sinh viên phải thực hiện học theo đúng quy định, nếu sinh viên không tham dự đợt học này, sinh viên sẽ tự bố trí học để đảm bảo chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- Tất cả sinh viên khóa 13 và khóa 14 (trừ sinh viên được miễn học toàn bộ chương trình và sinh viên tạm hoãn học quy định tại mục 5) phải thực hiện đăng ký trên Cổng thông tin đăng ký học: sinhvien.naem.edu.vn từ ngày 17/06 đến 19/6/2021.

2. Thời gian giảng dạy

- Giảng dạy trực tuyến: từ ngày 23/6/2021 (thứ Tư) đến ngày 05/7/2021 (thứ Hai), học nội dung học phần 1 và học phần 2.

- Giảng dạy trực tiếp tại Trung tâm (dự kiến): Tháng 7 năm 2021, học nội dung học phần 3 và học phần 4.

  3. Hình thức quản lý, tổ chức đào tạo và giảng dạy.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo và giảng dạy trực tiếp:

- Hình thức quản lý: Theo đại đội sinh viên, Khung quản lý sinh viên

- Hình thức tổ chức đào tạo và giảng dạy:

+ Học phần 1,2 giảng dạy trực tuyến bằng ứng dụng phần mềm MS Teams.

+ Học phần 3,4 giảng dạy trực tiếp tại Trung tâm GDQP và AN.

4. Công tác chuẩn bị của sinh viên                    

- Thực hiện theo kế hoạch, danh sách biên chế đại đội do Trung tâm và Học viện Quản lý giáo dục thông báo để thực hiện.

- Thực hiện lịch đào tạo, thời gian học tập trực tuyến và trực tiếp đúng kế hoạch.

- Sinh viên trang bị máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động thông minh có trang bị Camera, micro và cài đặt phần mềm MS Teams để tham gia học tập.

- Sinh viên phải đăng nhập vào phòng học trước 15 phút (Thông tin phòng học do Đại đội trưởng cung cấp) để làm công tác chuẩn bị và kiểm tra thiết bị.

- Thực hiện nghiêm quy định về dạy, học trực tuyến do Trung tâm GDQP và AN ban hành.

  - Công tác chuẩn bị khi học trực tiếp sẽ được thông báo cụ thể sau.

5. Đối tượng, thủ tục miễn học, tạm hoãn

Thực hiện theo điều 4 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015; hiệu lực thi hành từ 23/10/2015, cụ thể như sau: 

5.1. Đối tượng miễn học

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

5.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm:

Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

5.3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

5.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Học viện Quản lý giáo dục sẽ xem xét tạm hoãn học môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này, hết thời gian tạm hoãn; theo đề nghị của sinh viên, Học viện giới cho sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

6. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP-AN

Sinh viên nộp đơn xin miễn, hoãn môn học GDQP – AN và photo có công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQPAN đã có thành 02 bản để xem xét điều kiện được miễn, hoãn môn học. Thời hạn nộp, chậm nhất 16h30 ngày 21/6/2021 phải nộp về phòng Đào tạo của Học viện Quản lý giáo dục.

Nhận được thông báo này sinh viên khóa 13, khóa 14 các lớp Đại học chính quy nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định.

Mẫu đơn: https://drive.google.com/drive/folders/1WUvO4xbqepnsfHrEgg01RDW6xN4BsNev?usp=sharing