Hôm nay:

Kế hoạch Tổ chức các lớp học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 9

25-04-2019 00:00 Lượt xem:

Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch tổ chức học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 9 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian đăng ký học phần: từ 09h00 ngày 07/5 đến ngày 08/5/2019, Sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn).

- Phòng Đào tạo rà soát danh sách sinh viên đăng ký và giải quyết các vấn đề liên quan tới đăng ký học phần từ ngày 09/05 đến ngày 10/5/2019. (Mẫu đơn: https://drive.google.com/file/d/1cHayQ8lLDSBQVi2istZGREEptZjOFWi1/view?usp=sharing )

 - Thời gian học: Trong 03 tuần từ ngày 13/5/2019 đến ngày 31/5/2019. Có dự kiến thời khóa biểu kèm theo.

- Thời gian Giảng viên nộp điểm đánh giá quá trình và danh sách cấm thi: Từ 01/6 đến ngày 05/6/2019.

- Thời gian thi: Thời gian thi và hoàn thành chấm thi  07/6 đến 14/6/2019

2. Điều kiện đăng ký:

Sinh viên được đăng ký học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên phải tích lũy tối thiểu đủ 75% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên;

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU

STT Ngành Tên học phần Số TC Số tiết/ tuần Giáo viên Thời gian
1 Giáo dục học Giáo dục cộng đồng 3 15 Đỗ Thị Thúy Hằng Thứ 2(T1-5)
Thứ 4(T1-5)
Thứ 6(T1-5)
2 Giáo dục học Giáo dục cộng đồng 3 15 Đỗ Thị Thúy Hằng Thứ 2(T6-10)
Thứ 4(T6-10)
Thứ 6(T6-10)
3 Giáo dục học Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực 3 15 Phạm Thị Lụa
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Thứ 3(T1-5)
Thứ 5(T1-5)
Thứ 7(T1-5)
4 Kinh tế giáo dục Kinh tế và phân tích chính sách giáo dục 3 15 Trương Thị Phương Dung Thứ 2(T1-5)
Thứ 4(T1-5)
Thứ 6(T1-5)
5 Kinh tế giáo dục Lý thuyết và thực tiễn kinh tế học giáo dục chuyên sâu 3 15 Nguyễn Thanh Thủy Thứ 3(T1-5)
Thứ 5(T1-5)
Thứ 7(T1-5)
6 Quản lý giáo dục Khai thác và quản lý nguồn tài nguyên 3 15 Phạm Xuân Hùng,
Nguyễn Liên Châu
Thứ 2(T1-5)
Thứ 4(T1-5)
Thứ 6(T1-5)
7 Quản lý giáo dục Khai thác và quản lý nguồn tài nguyên 3 15 Phạm Xuân Hùng,
Nguyễn Liên Châu
Thứ 3(T6-10)
Thứ 5(T6-10)
Thứ 7(T6-10)
8 Quản lý giáo dục Lý thuyết quản lý hiện đại trong quản lý giáo dục 3 15 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,
Đậu Thị Hồng Thắm
Thứ 3(T1-5)
Thứ 5(T1-5)
Thứ 7(T1-5)
9 Quản lý giáo dục Lý thuyết quản lý hiện đại trong quản lý giáo dục 3 15 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,
Đậu Thị Hồng Thắm
Thứ 2(T6-10)
Thứ 4(T6-10)
Thứ 6(T6-10)
10 Tâm lý học giáo dục Các lý thuyết Tâm lý học ứng dụng trong tham vấn trị liệu 3 15

Lê Thị Thủy

Đổi sang Trần Thị Hải Yến

Thứ 2(T1-5)
Thứ 4(T1-5)
Thứ 6(T1-5)
11 Tâm lý học giáo dục Các lý thuyết Tâm lý học ứng dụng trong tham vấn trị liệu 3 15

Trần Thị Hải Yến

Đổi sang: ThS. Chu Thị Hương Nga và ThS. Lê Thị Cúc

Thứ 3(T6-10)
Thứ 5(T6-10)
Thứ 7(T6-10)
12 Tâm lý học giáo dục Tâm lý học ứng dụng trong trường học 3 15 Nguyễn Thị Hải Yến Thứ 3(T1-5)
Thứ 5(T1-5)
Thứ 7(T1-5)
13 Tâm lý học giáo dục Tâm lý học ứng dụng trong trường học 3 15

Lê Thị Cúc

đổi sang ThS. Lê Thị Thủy

Thứ 2(T6-10)
Thứ 4(T6-10)
Thứ 6(T6-10)