Hôm nay:

KẾ HOẠCH Xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế

18-09-2019 00:00 Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; Học viện thông báo kế hoạch Xét tốt nghiệp và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy theo hình thức niên chế (sinh viên từ khóa 7 trở về trước) như sau:

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Đối tượng

- Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 trở về trước, còn trong thời gian được phép học tập và trả nợ, tốt nghiệp theo quy định.

2. Kế hoạch, thủ tục

2.1. Đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên hoàn thiện và gửi Phiếu đề nghị xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân) theo mẫu kèm theo trước ngày 04/10/2019, sinh viên không nộp đơn xét tốt nghiệp đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019.

2.2. Đối với sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp:

- Đối với sinh viên chưa hoàn thành các môn học trong chương trình học, đề nghị phiếu rà soát kết quả học tập (có mẫu kèm theo) về phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân) muộn nhất ngày 23/09/2019.

- Học viện dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp cho các sinh viên chưa thi các môn tốt nghiệp vào tháng 10/2019, sẽ có thông báo cụ thể sau, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi để đăng ký dự thi đúng thời hạn.

Chú ý: Học viện sẽ ra quyết định buộc thôi học đối nếu sinh viên không hoàn thành chương trình trong thời gian học tập theo quy định nếu sinh viên.

II. ĐỐI VỚI CÁC KHOA, PHÒNG

1. Đối với các Khoa

- Đề nghị các Khoa phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên được biết và đăng ký đúng thời hạn.

- Rà soát cập nhật điểm trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (phần mềm cũ theo hệ thống niên chế).

2. Đối với phòng Đào tạo

Tiếp nhận đơn xét tốt nghiệp của sinh viên đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và phiếu rà soát kết quả học tập và đăng ký nguyện vọng.

Tổng hợp nguyện vọng của sinh viên để báo cáo và tham mưu lãnh đạo Học viện xem xét giải quyết.

Mẫu đơn: https://drive.google.com/file/d/1VLjALt6lXIL1zct0xhYhJML-Xdx2ILwT/view?usp=sharing