Hôm nay:

Kế hoạch xét tốt nghiệp và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế

15-02-2019 00:00 Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Học viện thông báo kế hoạch Xét tốt nghiệp và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy theo hình thức niên chế (sinh viên từ khóa 7 trở về trước) như sau:

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Đối tượng

- Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 trở về trước, còn trong thời gian được phép học tập và trả nợ, tốt nghiệp theo quy định.

2. Kế hoạch

-  Thủ tục

+ Đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hoàn thiện và gửi Phiếu đề nghị xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo theo mẫu kèm theo.

+ Đối với sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: yêu cầu tất cả sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo, chưa thi qua các môn tốt nghiệp nộp phiếu rà soát kết quả học tập và đăng ký nguyện vọng về Phòng Đào tạo (có mẫu kèm theo). Căn cứ vào phiếu rà soát và đăng ký nguyện vọng của sinh viên, phòng Đào tạo tập hợp và sẽ tham mưu lãnh đạo Học viện xem xét giải quyết. Nếu sinh viên không đăng ký nguyện vọng, nếu quá thời gian học tập cho phép, Học viện sẽ ra quyết định buộc thôi học đối với sinh viên quá thời gian học tập theo quy định.

- Thời gian: từ ngày 18/02/2019 đến ngày 21/02/2019

- Cán bộ tiếp nhận: ThS. Lương Bạch Vân

II. ĐỐI VỚI CÁC KHOA, PHÒNG

1. Đối với các Khoa

- Đề nghị các Khoa phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên được biết và đăng ký đúng thời hạn.

- Rà soát cập nhật điểm trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (phần mềm cũ theo hệ thống niên chế).

2. Đối với phòng Đào tạo

Tiếp nhận đơn xét tốt nghiệp của sinh viên đối với sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và phiếu rà soát kết quả học tập và đăng ký nguyện vọng.

Tổng hợp nguyện vọng của sinh viên để báo cáo và tham mưu lãnh đạo Học viện xem xét giải quyết.

Mẫu đơn tải về tại: https://drive.google.com/open?id=1dbPzl8XNVaTjiJNlSWmeczB7OtDZNV9q