Hôm nay:

Kết quả giải quyết đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần (bổ sung) dành cho sinh viên khóa 7, 8, 9 vào học kỳ 1 năm học 2018-2019

19-09-2018 09:00 Lượt xem:

Phòng Đào tạo đã có thông báo về việc đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần (bổ sung)  dành cho sinh viên khóa 7, 8, 9 vào học kỳ 1 năm học 2018-2019 và cho phép sinh viên đăng ký nguyện vọng  từ 14h00 ngày 11 đến hết ngày 14/9/2018;

- Về kết quả xử lý nguyện vọng đối với sinh viên khóa 8,9 sinh viên xem tại: https://drive.google.com/file/d/1rpL2AWMqZ4EGCvton3_6BXrYQ9w_H1gV/view

- Đối với sinh viên khóa 7 trở về trường Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo