Kết quả xem lại bài thi đối với các môn thi lần 2 học kỳ 2 và lần 1 học kỳ 3 năm học 2021-2022

12-08-2022 00:00 Lượt xem: 562

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả xem lại điểm thi theo link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AGiad5WmbelhiLsRGIbar2t8UAj_zvX9/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true