Hôm nay:

Kết quả xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019

05-04-2019 09:00 Lượt xem:
Kết quả xem lại bài thi

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Sau khi nhận đơn xin xem lại bài thi học phần lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên, Phòng ĐBCLGD đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xem lại điểm thi theo đơn của sinh viên. Kết quả xem lại điểm thi học phần cụ thể như sau:

https://drive.google.com/open?id=1Fv2hpNw5gB4V0wmQDUwi4IYKmtzyQGDE

Trân trọng!