Hôm nay:

Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2018-2019

09-11-2018 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý gửi sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở đợt 1. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa trong giờ hành chính hoặc gửi qua email của khoa.

Một số lưu ý:

- Nhóm sinh viên nào chưa đăng ký địa điểm thực tập đề nghị sinh viên khẩn trương hoàn thành. Sinh viên có thể đăng ký qua email của khoa, trong đó ghi rõ họ tên, nhóm nào, phòng/ban/địa chỉ của cơ sở thực tập

- Một số sinh viên chưa nộp hồ sơ (đơn đăng ký + bảng điểm), thông tin liên lạc đề nghị sinh viên bổ sung ngay về khoa

- Lớp trưởng các lớp chú ý tập hợp danh sách đăng ký của lớp mình (đã bao gồm địa điểm thực tập, ý kiến của cố vấn học tập) gửi về khoa. Hạn cuối hoàn thành thứ 2, ngày 12/11/2018

Kết quả xét sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1_NEPEbo0OLk2oNV56bA6_8fDVABmR3Su?usp=sharing