Hôm nay:

Khoa Quản lý

Thông báo về việc nộp hồ sơ thực tập đợt 3, học kỳ 2, năm học 2018-2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập đợt 3, học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo phương án Thực tập tập trung, thời gian 7 tuần từ ngày 24/06/2019 đến 09/08/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp như sau:

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 3, học kỳ 2, năm học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo lịch báo cáo thực tập cơ sở của sinh viên ngành Kinh tế giáo dục đợt 3. Sinh viên chú ý theo dõi để báo cáo đúng thời gian:

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 3, năm học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập cơ sở đợt 3 theo phương án Thực tập tập trung, thời gian 03 tuần từ ngày 24/06/2019 đến 19/07/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở như sau:

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (đối với sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Quản lý giáo dục)

Khoa Quản lý thông báo lịch báo cáo thực tập cơ sở của sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Quản lý giáo dục đợt 2. Sinh viên chú ý theo dõi để báo cáo đúng thời gian:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn Thực Tập đợt 3, Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019 (cập nhật danh sách sinh viên đăng ký TTCS ngành Kinh tế giáo dục)

Thực hiện Kế hoạch số 265/HVQLGD-ĐT ngày 16/5/2019 về việc tổ chức thực tập cơ sở đợt 3 và Kế hoạch số 266/HVQLGD-ĐT ngày 16/5/2019 về việc Thực tập tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019. Sau khi tiếp nhận và xét hồ sơ đăng ký thực tập của sinh viên, Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên danh sách sinh viên đủ điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đợt 3 ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục.

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý (CDMS) là một tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, đào tạo và tư vấn phát triển kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (đối với sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Kinh tế giáo dục)

Khoa Quản lý thông báo lịch báo cáo thực tập cơ sở của sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Kinh tế giáo dục đợt 2. Sinh viên chú ý theo dõi để báo cáo đúng thời gian:

Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 9

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc chỉnh sửa và nộp khóa luận tốt nghiệp như sau:

Lịch Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 9, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khóa 9 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng các em theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:

Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2018-2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2018-2019 lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây: