Hôm nay:

Khoa Quản lý

Kết quả xét đăng ký Thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục kết quả xét đăng ký Thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 730/HVQLGD-ĐT ngày 26/12/2019 quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020.

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 730/HVQLGD-ĐT ngày 26/12/2019 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020.

Thông báo đăng ký thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục, theo kế hoạch số 730/HVQLGD-ĐT ngày 26/12/2019 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

Danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng học kì 2 năm học 2018-2019

Khoa Quản lý gửi sinh viên danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng học kì 2 năm học 2018-2019 của phòng Giáo dục chính trị và công tác sinh viên sau khi tiếp nhận phản hồi và rà soát lần 2:

Thông báo kế hoạch mua bảo hiểm y tế năm 2020

Khoa Quản lý gửi sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục các khóa 10,11,12,13 thông báo kế hoạch mua bảo hiểm y tế năm 2020

Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp đối với sinh viên bảo vệ đợt tháng 9/2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Kinh tế giáo dục bảo vệ đợt tháng 9/2019 về việc chỉnh sửa và nộp khóa luận tốt nghiệp như sau:

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế.

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 ngành Quản lý giáo dục trở về trước Kế hoạch số 532/TB-HVQLGD tháng 9/2019 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 và rà soát tình hình học tập đối với sinh viên các khóa Đại học chính quy đào tạo theo hình thức niên chế.

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2019 lịch bảo vệ như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ thực tập đợt 3, học kỳ 2, năm học 2018-2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập đợt 3, học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo phương án Thực tập tập trung, thời gian 7 tuần từ ngày 24/06/2019 đến 09/08/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp như sau: