Lịch học đợt 2 của sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 và lịch đăng ký học cùng khóa 14

01-01-2021 00:00 Lượt xem: 3,567

Học viên thông báo Lịch học đợt 2 dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 và lịch đăng ký học cùng khóa 14

1. Giai đoạn thứ hai, Học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với khóa 14:

- Thời gian học: từ ngày 05/01/2021 đến ngày 21/02/2021  (lịch bắt đầu học và kết thúc cụ thể tùy theo thời khóa biểu từng học phần)

- Thời gian thi: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021

- Sinh viên khóa 14 truy cập tài khoản để xem lịch học của mình.

- Chú ý:

+ Khóa 14 ngoài các học phần đã xếp có thể đăng ký thêm các học phần cùng các khóa ngành khác theo lịch đăng ký mục 2 phía dưới.

+ Căn cứ đề nghị của khoa Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo có thay đổi danh sách lớp hành chính ngành Ngôn ngữ Anh; Sinh viên chú ý vào xem lại lớp trên tài khoản, một số sinh viên tài khoản đăng nhập mật khẩu trở về mặc định là "Mã sinh viên".

+ Dự kiến sau khi biết điểm học phần Triết học Mác - Lênin, phòng Đào tạo sẽ sắp lịch học thêm học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin để sinh viên có thể đăng ký học vượt.

2. Đăng ký học cùng khóa 14:

- Thời gian đăng ký thử trên hệ thống:  Sinh viên các khóa trước được đăng ký thử trên hệ thống (dữ liệu lịch học đúng của khóa 14) để biết lịch học: Từ ngày 02/01/2021 đến 17h00 ngày 03/01/2021, sau thời gian thử hệ thống sẽ xóa dữ liệu đăng ký này để chuẩn bị cho thời gian đăng ký chính thức. Kết quả đăng ký thử không có giá trị trong đăng ký học.

- Thời gian các khóa trước đăng ký học cùng khóa 14: Từ 9h00 ngày 04/01/2021 đến hết ngày 05/01/2021, sinh viên sau khi đăng ký học thành công tham dự lớp học theo lịch đã đăng ký. Trong thời gian đăng ký học sinh viên chủ động đăng ký học qua mạng cũng như hủy học phần, sau thời gian đăng ký học sinh viên không được phép thay đổi đăng ký học.

3. Dự kiến lịch học học kỳ 2 đối với khóa 14
Thời gian Học kỳ II năm học 2020-2021 dự kiến như sau:

- Thời gian học: 12 tuần từ ngày 07/3/2021 đến ngày 30/5/2021

- Thời gian thi: Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 13/6/2021

- Phòng Đào tạo đăng ký lịch học sẵn cho sinh viên, sinh viên có thể thay đổi đăng ký học theo nguyện vọng cá nhân