"LỊCH THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022"

01-06-2022 08:00 Lượt xem: 992

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi chính thức đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OXnhgCeTwCc4iyuI6vy3sxb1GJam2h5r/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true