Hôm nay:

Nhận đơn xin xem lại bài thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020

24-07-2020 10:00 Lượt xem: 653

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo nhận đơn xin xem lại bài thi Lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020.  

Thời gian nhận đơn: từ 24/07/2020 đến 31/07/2020

Trong đơn sinh viên ghi rõ: họ tên, số báo danh, tên môn thi, điểm thi, số điện thoại liên hệ