Hôm nay:

Nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

22-03-2019 00:00 Lượt xem:
Nhận đơn xin xem lại bài thi

Phòng ĐBCLGD thông báo:

Hiện tại, Phòng ĐBCLGD đã cập nhật toàn bộ điểm thi học phần lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 trên hệ thống.

Phòng ĐBCLGD nhận đơn xin xem lại bài thi từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 28/3/2019. 

Trân trọng!