Hôm nay:

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn Thực Tập Cơ Sở Đợt 1 Năm Học 2018-2019

14-11-2018 08:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1, năm học 2018-2019. Sinh viên theo dõi để liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Thời gian thực tập: 6 tuần, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 04/01/2019

Thời gian nộp hồ sơ thực tập: Trước 16h30, thứ 6, ngày 11/01/2019. Yêu cầu hồ sơ phải nộp sinh viên theo dõi trong Đề cương chi tiết học phần và Hồ sơ thực tập khoa đã gửi.

Sinh viên xem danh sách phân công tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1bs-vOksh-_3qetrmoEF9TkPL7OGpNbhh?usp=sharing

Ghi chú: Lớp trưởng các lớp ngành Quản lý giáo dục khóa 9  gửi lại bản cứng có chữ ký của cố vấn học tập và bản mềm Tổng hợp đăng ký địa điểm thực tập về khoa.