Hôm nay:

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019

31-01-2019 09:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019.

Thời gian thực tập: 

- Phương án 1: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 07/04/2019 (07 tuần)

- Phương án 2: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 02/06/2019 (14 tuần)

Các biểu mẫu, hồ sơ sinh viên xem tại các thông báo trước của Khoa. Sinh viên lưu ý liên lạc với giảng viên hướng dẫn của mình trước khi đi thực tập.

Danh sách phân công 2 phương án tại 2 sheet. Sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1nZqDzP_AwOPOd1QVL_5rN8elnnzPhln1?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.