Hôm nay:

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo nộp tiền lệ phí thi lần 2 kỳ II năm 2017-2018

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2017- 2018 như sau:

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo: Nhận tiền học bổng HK1/2017-2018, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp XH HK2/2017-2018

Phòng KH-TC Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018; tiền hỗ trợ chi phí học tập kỳ 2 năm học 2017-2018 và tiền trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2017-2018