Hôm nay:

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo: Nhận tiền học bổng HK1/2017-2018, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp XH HK2/2017-2018

23-05-2018 00:00 Lượt xem:
Phòng KH-TC Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018; tiền hỗ trợ chi phí học tập kỳ 2 năm học 2017-2018 và tiền trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2017-2018

Thời gian nhận tiền từ ngày 06/6/2018 đến ngày 09/6/2018:

Sáng từ 8h00 đến 11h00

Chiều từ 14h00 đến 16h00

Khi đến nhận tiền yêu câu sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMT