TB Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP & AN khóa 13, khóa 14 của Học viện Quản lý giáo dục

06-07-2022 00:00 Lượt xem: 5,206

1. Học viện Quản lý giáo dục Thông báo Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP & AN khóa 13, khóa 14 (các nội dung thực hành)

CHI TIẾT THÔNG BÁO SINH VIÊN XEM TẠI LINK SAU:

https://drive.google.com/file/d/1W5M1Y-rilKaHXoe1ILVu3tmb3dd5HTfx/view?usp=sharing

2. Phụ lục các khoản thu và danh sách đồ dùng cá nhân sinh viên mang theo trong thời gian học GDQP&AN

CHI TIẾT THÔNG BÁO SINH VIÊN XEM TẠI LINK SAU:

https://drive.google.com/file/d/18b32YnMbrFGF6uriwndPQEkSK_X0Q3iV/view?usp=sharing