Hôm nay:

Thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2019-2020

15-05-2020 09:00 Lượt xem: 163

Nội dung Công văn số 265/HVQLGD-ĐT ngày 15/05/2020 của Học viện Quản lý giáo dục về thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2019-2020:

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức cho sinh viên đại học chính quy thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Học viện đã có công văn số 730/HVQLGD-ĐT 26/12/2019 về việc Thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2019-2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, Phòng Đào tạo đã cho phép sinh viên được phép lùi thời gian thực tập, do đó thời gian thực tập của sinh viên có ảnh hưởng, tiến độ thực tập của từng sinh viên cũng khác nhau.

Để đảm bảo công tác công tác tổ chức thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, làm đồ án và khóa luận được thống nhất và đảm bảo tiến độ, Học viện Quản lý giáo dục thông báo các mốc thời gian thay đổi như sau:

1. Tổ chức thực tập cơ sở (thực tập 1)

1.1. Đối với sinh viên đã hoàn thành thực tập cơ sở:

+ Toàn bộ sinh viên khoa Quản lý thực tập theo phương án 1 đã hoàn thành thực tập, Khoa đã thu hồ sơ thực tập. Khoa Quản lý triển khai đánh giá thực tập cơ sở trước ngày 22/05/2020.

+ Đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập cơ sở,  song song với quá trình đánh giá thực tập cơ sở, các khoa cho phép sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung, xem xét điều kiện thực tập tốt nghiệp, nếu sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp ngoại trừ điều kiện thực tập cơ sở thì gửi dự kiến cán bộ hướng dẫn về phòng Đào tạo trước ngày 20/05/2020, sau khi có kết quả thực tập cơ sở phòng Đào tạo sẽ xem xét trình lãnh đạo ký Quyết định cho phép sinh viên thực tập tốt nghiệp.

1.2. Đối với sinh viên chưa hoàn thành thực tập:

Các Khoa triển khai hướng dẫn cụ thể sinh viên tiếp tục thực tập và hoàn thành thực tập đảm bảo thời gian như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

01

Thời gian sinh viên kết thúc đi thực tập.

- Phương án 1 (thực tập tập trung): Sinh viên tiếp tục hoàn thành thực tập các tuần còn thiếu, kết thúc thực tập trước ngày 06/06/2020

- Phương án 2 (thực tập ½ ngày): Sinh viên tiếp tục hoàn thành thực tập các tuần còn thiếu, kết thúc thực tập trước ngày 27/06/2020.

02

Thu báo cáo thực tập cơ sở

- Phương án 1: Trước ngày 10/06/2020 (nếu có)

- Phương án 2: Trước ngày 01/07/2020

03

Đánh giá thực tập cơ sở

Các Khoa gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo

(ThS. Từ Thị Hồng Vân)

- Phương án 1: trước ngày 20/6/2020 (nếu có)

- Phương án 2: trước ngày 10/7/2020

 

2. Tổ chức thực tập tốt nghiệp (thực tập 2)

2.1. Đối với sinh viên đã hoàn thành thực tập:

Tính đến thời điểm thông báo, đối với sinh viên đã hoàn thành thực tập, các Khoa xây dựng kế hoạch và triển khai thu hồ sơ thực tập trước ngày 23/05/2020, đánh giá kết quả thực tập và nộp kết quả thực tập về phòng Đào tạo (chuyên viên Từ Thị Hồng Vân) trước ngày 30/05/2020.

2.2. Đối với sinh viên chưa hoàn thành thực tập:

Các Khoa chủ động kế hoạch thu báo cáo thực tập tốt nghiệp và triển khai đánh giá thực tập tốt nghiệp, đảm bảo các mốc thời gian như phía dưới, các sinh viên tthực hiện theo hướng dẫn cụ thể từ các Khoa. Các Khoa có thể chủ động tổ chức nhiều lần nhận hồ sơ thực tập và đánh giá kết quả thực tập nhưng đảm bảo các mốc thời gian như sau:

Sinh viên thực tập theo phương án 1 (thực tập tập trung):

STT

Nội dung

Thời gian, Lưu ý

01

Thời gian thực tập

- Tùy theo thời gian sinh viên đã thực tập và tiếp tục thực tập, sinh viên báo cáo giảng viên hướng dẫn cụ thể thời gian thực tập và lộ trình cụ thể.

- Thời gian kết thúc thực tập của từng sinh viên khác nhau, phụ thuộc vào lộ trình của từng sinh viên tuy nhiên thời điểm kết thúc muộn nhất là ngày 28/06/2020.

02

Thu báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

Trước ngày 04/07/2020.

(Theo thời gian cụ thể các Khoa thông báo)

 

03

Triển khai đánh giá thực tập tốt nghiệp

Các Khoa gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân) trước ngày 09/7/2020

Sinh viên thực tập theo phương án 2 (thực tập ½ ngày):

STT

Nội dung

Thời gian, Lưu ý

01

Thời gian thực tập

 - Tùy theo thời gian sinh viên đã thực tập và tiếp tục thực tập, sinh viên báo cáo giảng viên hướng dẫn cụ thể thời gian thực tập và lộ trình cụ thể.

- Thời gian kết thúc thực tập của từng sinh viên khác nhau, phụ thuộc vào lộ trình của từng sinh viên tuy nhiên thời điểm kết thúc muộn nhất là ngày 15/08/2020.

- Sinh viên căn cứ lịch học cá nhân có thể chủ động xin cơ sở thực tập tăng số buổi thực tập để đảm bảo thời lượng thực tập cũng như kết thúc thời gian thực tập sớm so với thời gian trên. Các trường hợp này, trước khi tăng thời lượng thực tập, Sinh viên báo cáo giảng viên hướng dẫn lịch cụ thể, các Khoa xem xét đồng ý cho các sinh viên được tăng thời lượng thực tập đảm bảo về khối lượng, thời gian cũng như về chuyên môn. Sinh viên chỉ được phép tăng thời lượng sau khi có ý kiến đồng ý của Giảng viên hướng dẫn.

02

Thu báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

- Đợt 1: trước ngày 04/07/2020

- Đợt 2: trước ngày 22/08/2020

(Theo thời gian cụ thể các Khoa thông báo)

 

03

Triển khai đánh giá thực tập tốt nghiệp

Các Khoa gửi kết quả đánh giá về phòng Đào tạo (ThS. Từ Thị Hồng Vân):

- Đợt 1: trước ngày 09/7/2020

- Đợt 2: trước ngày 30/8/2020

 

Các Khoa chủ động tổ chức nhiều lần nhận hồ sơ thực tập và đánh giá kết quả thực tập, thời gian kết thúc (gửi kết quả về phòng đào tạo) theo thời gian phía trên.

3. Thời gian hoàn thành khóa luận, đồ án tốt nghiệp:

Sinh viên đã được giao làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp, tiếp tục thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp theo thông báo số 730/HVQLGD-ĐT ngày 26/12/2019 của Học viện Quản lý giáo dục về việc Thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm học 2019-2020. Các Khoa xây dựng Kế hoạch cụ thể và hướng dẫn nộp Đồ án, Khóa luận đảm bảo các mốc thời gian như sau:

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

01

Hoàn thành danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và đề xuất hội đồng đánh giá

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Nộp phòng Đào tạo trước ngày 30/5/2020 (kế hoạch cũ là ngày 15/05/2020)

02

Soạn thảo Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Trước ngày 05/06/2020

03

Hoàn thành Đánh giá Đồ án, Khóa luận và nộp kết quả về phòng Đào tạo

Các Khoa

Phòng Đào tạo

19/06/2020

- Đối với sinh viên trong quá trình làm Đồ án, Khóa luận bị ảnh hưởng bởi dịch Covid chưa hoàn thành được, sinh viên có thể xin phép lùi thời gian nộp đồ án, khóa luận (nộp đơn xin lùi thời gian hoàn thành Đồ án, Khóa luận có chữ ký giảng viên hướng dẫn theo hướng dẫn của Khoa); Các Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể và hướng dẫn sinh viên, theo các mốc thời gian cụ thể như sau:

 

STT

Nội dung

Thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

01

Hoàn thành danh sách sinh viên đủ điều kiện đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và đề xuất hội đồng đánh giá

Các Khoa

Phòng Đào tạo

Nộp phòng Đào tạo trước ngày 13/6/2020.

02

Soạn thảo Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá

Phòng Đào tạo

Các Khoa

Trước ngày 19/06/2020.

03

Hoàn thành Đánh giá Đồ án, Khóa luận và nộp kết quả về phòng Đào tạo

Các Khoa

Phòng Đào tạo

04/07/2020

 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian thực tập tốt nghiệp diễn ra cùng thời gian sinh viên làm đồ án, khóa luận, do đó Điều kiện sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp về tích lũy các học phần trong chương trình đào tạo (theo thông báo 730/HVQLGD-ĐT) sẽ không bao gồm học phần thực tập tốt nghiệp.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết.