Thông báo các lớp Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

29-08-2019 00:00 Lượt xem: 2,143

Hiện tại phòng Đào tạo đã cập nhật các lớp Giáo dục thể chất bị hủy đăng ký trên hệ thống; Các em vào xem và đang ký bổ sung vào các lớp Giáo dục thể chất;

Một số sinh viên khóa 13 chưa đăng ký học Giáo dục thể chất, đề nghị vào hệ thống đăng ký học.