Hôm nay:

Thông báo cho phép sinh viên các khóa trước đăng ký học cùng Khóa 12 năm học 2018-2019

27-08-2018 09:00 Lượt xem:
Sinh viên các khoá K8 -K11 đăng ký lớp tín chỉ cùng khóa 12, học kỳ 1 năm học 2018- 2019 trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo thời gian từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018

- Ngay khi đăng ký sinh viên được phép đến lớp học.

- Danh sách các môn học có thể đăng ký như sau:

Mã HP Tên học phần Số TC Tên lớp TC Lịch học Số lượng Ghi chú
GD219 Giáo dục học đại cương 3 GD219.1_LT Thứ 4(T1-3) 15  
TL322 Lịch sử tâm lý học 3 TL322.2_LT Thứ 2(T6-8) 15  
QL422 Lý thuyết hệ thống 3 QL422.1_LT Thứ 2(T6-8) 15  
MC007 Pháp luật đại cương 3 MC007.3_LT Thứ 6(T6-8) 15  
TL321 Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao 3 TL321.2_LT Thứ 4(T6-8) 15  
CN113 Toán cao cấp 1 3 CN113.1_LT Thứ 6(T6-8) 20  
TL317 Tâm lý học đại cương 3 TL317.2_LT Thứ 5(T7-9) 5  
TL318 Xã hội học đại cương 3 TL318.2_LT Thứ 6(T6-8) 10  
GDTC1 Giáo dục thể chất 1 1 Có mở lớp trong đợt đăng ký học dành cho các khóa 9, 10, 11
MC006 Logic học  3
MC001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LêNin 5
MC004 Tiếng Anh 1 3
MC008 Tin học cơ sở 3