Thông báo đăng ký học phần và thời gian bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp hệ đại học chính quy

15-01-2021 00:00 Lượt xem: 4,206

Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2020 - 2021, Học viện thông báo kế hoạch đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy và thời gian bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký học:

(Có dự kiến thời khóa biểu phía cuối bài)

- Đăng ký học chính thức: Từ 09h00 ngày 18/01/2021 đến 17h00 ngày 19/01/2021.

Chú ý: Sau khi đăng ký học chính thức sinh viên cần theo dõi thông báo các lớp học phần bị hủy trên Cổng thông tin đăng ký học (ngày 20/01/2021) để đăng ký bổ sung vào các lớp khác vào đợt đăng ký bổ sung trên hệ thống nếu có nguyện vọng đăng ký học.

- Thời gian đăng ký bổ sung: Từ 09h00 ngày 21/01/2021 đến 17h00 ngày 23/01/2021.

- Thời gian đăng ký muộn: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 26/01/2021, sinh viên nộp phiếu đăng ký tại phòng Đào tạo (ThS. Phạm Lan Phương). Đối với việc đăng ký muộn, Phòng Đào tạo chỉ đăng ký cho sinh viên trong trường hợp lớp đăng ký chưa vượt quá số lượng tối đa theo quy định, sinh viên không được thay đổi các lớp học phần đã đăng ký. Sinh viên được chấp nhận đăng ký học muộn sẽ được cập nhật thông tin đăng ký học trên hệ thống trước ngày 27/01/2021.

- Chú ý: Trong thời gian đăng ký học, sinh viên được phép đăng ký học, thay đổi đăng ký, hủy đăng ký học nên đề nghị sinh viên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký. Sau thời gian đăng ký học, sinh viên chỉ được rút học phần đăng ký (xem mục 2).

2. Rút bớt học phần đã đăng ký:

-  Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 02 tuần kể từ ngày học đầu tiên của đợt học. Nếu được chấp thuận, sinh viên sẽ được hủy kết quả đăng ký của các học phần xin rút. Ngoài thời hạn trên, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F (Chi tiết sinh viên đọc tại Quy định đào tạo đại học chính quy của Học viện Quản lý giáo dục).

-  Sinh viên phải tự viết đơn gửi Phòng Đào tạo (ThS. Phạm Lan Phương) khi muốn xin rút bớt các học phần đã đăng ký.

- Sinh viên chỉ được phép không tham dự học ở lớp đối với học phần xin rút bớt sau khi nhận giấy báo hoặc thông báo của phòng Đào tạo.

3. Kết quả đăng ký học phần:

Sau khi kết thúc đợt đăng ký học, Phòng Đào tạo tổng hợp đăng ký học và thông báo trên cổng thông tin để làm căn cứ xác định kết quả đăng ký học của sinh viên để giải quyết các thắc mắc khiếu nại nếu có. Sinh viên tự ý vào lớp học (không có tên trong bảng tổng hợp đăng ký học) sẽ không được công nhận kết quả học tập.

4. Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2020-2021:

- Đối với sinh viên khóa 12, 13: Sinh viên bắt đầu học từ ngày 25/01/2021.

- Đối với sinh viên khóa 14: Sinh viên bắt đầu học từ ngày 08/03/2021 (lịch dự kiến).

Sinh viên các khóa đăng ký học cùng các lớp học phần tổ chức cho các khóa 12,13,14 thì học theo lịch học thời khóa biểu của khóa học đó.

Học viện đề nghị các Khoa, các Phòng liên quan phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu gặp các vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị phản hồi tới Phòng Đào tạo để trình Giám đốc kịp thời giải quyết.

Dự kiến thời khóa biểu: cập nhật ngày 16/01/2021: https://drive.google.com/file/d/1NduurH7DYJCG3kYzRBk1i1GEmP3IQKqV/view?usp=sharing

Trân trọng.