Thông báo địa điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 điều chỉnh ngày 30/11/2020

30-11-2020 10:00 Lượt xem: 1,559

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên địa điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 điều chỉnh ngày 30/11/2020

Sinh viên xem kỹ kế hoạch thi để thực hiện https://drive.google.com/file/d/1eDm-IOQCFOGW2LWycrcTD9yQ1_NkrYeE/view?usp=sharing