Thông báo gia hạn nộp học phí và phương án tổ chức lớp đối với lớp học phần sinh viên chưa nộp đủ học phí, học kỳ phụ năm học 2020 - 2021

28-06-2021 00:00 Lượt xem: 686

Học viện Quản lý giáo dục đã triển khai cho sinh viên đăng ký Học kỳ phụ năm học 2020-2021 và nộp học phí. Tuy nhiên, đến nay một số lớp học phần, sinh viên vẫn chưa hoàn thành học phí. Do vậy, một số lớp học phần chưa được triển khai. Học viện thông báo gia hạn việc hoàn thiện học phí của sinh viên như sau:

1. Học viện gia hạn thời gian nộp học phí đối với các sinh viên đăng ký học đến hết ngày 29/6/2021.

Sinh viên kiểm tra thông tin việc nộp học phí của lớp tại đây (Link: https://drive.google.com/file/d/180jVNJnrJf8quttayqxxY8vSVMiWZkgq/view?usp=sharing )

2. Sau thời hạn trên, Học viện sẽ tổng hợp danh sách để xem xét triển khai các lớp học phần theo các phương án:

- Đối với lớp sinh viên nộp học phí đủ sẽ triển khai tổ chức.

- Đối với lớp sinh viên chưa nộp học phí thì sẽ tổ chức lớp nếu các sinh viên đăng ký bổ sung học phí đảm bảo theo quy định về tổ chức lớp tự nguyện theo Thông báo số 328/TB-HVQLGD:

+ Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính thống kê số liệu và thông báo mức học phí mới và số tiền phải nộp bổ sung cụ thể vào ngày 30/6/2021.

+ Trên cơ sở thống kê lại mức học phí mới, sinh viên có thể lựa chọn tiếp tục học hoặc không theo hướng dẫn của phòng Đào tạo vào ngày 01/7/2021 (sinh viên xác nhận trên nhóm học Microsoft Teams).

+ Đối với lớp học phần mà toàn bộ sinh viên đồng ý, Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ thu bổ sung học phí vào ngày 02/7/2021 và sẽ triển khai học vào tuần tiếp theo.

+ Đối với lớp học phần còn lại, Học viện sẽ không tổ chức và sẽ thông báo trả lại học phí cho sinh viên.

Trân trọng thông báo./.