THÔNG BÁO Kế hoạch giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

24-02-2021 00:00 Lượt xem: 1,165

Căn cứ tình hình thực tế về dịch bệnh Covid-19;

Học viện thông báo tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập trong thời gian tới như sau:

1. Đợt học tự nguyện dành cho sinh viên cuối khóa:

- Thực hiện theo Thông báo số 37/TB-HVQLGD về thời gian kết thúc giảng dạy, học tập; nhập điểm trên phần mềm và nộp bản in bảng điểm.

- Riêng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục căn cứ tình hình hình thực tế sẽ thông báo sau.

2. Khóa 11:

- Sinh viên thực tập tốt nghiệp thực hiện theo kế hoạch thực tập đã triển khai. Đối với sinh viên do tình hình dịch bệnh không thể thực tập theo kế hoạch: sinh viên sử dụng email naem.edu.vn để gửi đơn xin hoãn thực tập theo mẫu về phòng Đào tạo qua email: phongdaotao@naem.edu.vn.

- Thời gian tổ chức học các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

3.  Khóa 12,13:

- Tiếp tục học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 đến khi có thông báo mới.

- Sinh viên thực tập cơ sở thực hiện theo kế hoạch thực tập đã triển khai. Đối với sinh viên do tình hình dịch bệnh không thể thực tập theo kế hoạch: sinh viên sử dụng email naem.edu.vn để gửi đơn xin hoãn thực tập theo mẫu về phòng Đào tạo qua email: phongdaotao@naem.edu.vn.

4. Khóa 14:

* Giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021

- Tiếp tục học tập trực tuyến đến hết ngày 28/02/2021 theo thời khóa biểu, đối với các lớp học phần chưa hoàn thành, giảng viên chủ động sắp xếp lịch dạy bù (dạy trực tuyến) để hoàn thành trước ngày 07/03/2021.

- Thời gian nhập điểm trên phần mềm quản lý đào tạo: Từ ngày 21/02/2021 đến trước ngày 07/03/2021 (nhập trên trang: giangvien.naem.edu.vn).

- Thời gian nộp bảng điểm in: Trước ngày 14/03/2021.

- Thời gian tổ chức thi: căn cứ tình hình thực tế sẽ thông báo sau, dự kiến tổ chức thi khi sinh viên trở lại học tập trên lớp, thời gian tổ chức thi xếp vào cuối ngày hoặc thứ 7, CN (Lịch thi cụ thể theo sắp xếp của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục).

* Học kỳ 2 năm học 2020-2021

- Phòng Đào tạo cho phép sinh viên đăng ký học bổ sung từ ngày 04/03 đến ngày 05/03/2021 trên phần mềm.

- Thời gian: 12 tuần từ ngày 07/3/2021 đến ngày 30/5/2021 theo thời khóa biểu phòng Đào tạo thông báo, thời gian kết thúc cụ thể theo thời khóa biểu và thời lượng từng học phần.

Chú ý: Sinh viên đăng ký học, thực tập cùng khóa khác thì thực hiện theo kế hoạch của khóa đó.

Đề nghị các Giảng viên, Sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, Thầy/Cô, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để kịp thời giải quyết.