Hôm nay:

Thông báo kế hoạch thi học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 -2019 (dự kiến)

25-04-2019 00:00 Lượt xem:
Thông báo kế hoạch thi học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 -2019 (dự kiến)

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới tất cả các em sinh viên kế hoạch thi học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (dự kiến) https://drive.google.com/file/d/1gveplAJ1rXMDmLVaNj89_9-MZyssCose/view?usp=sharing

Đây là Kế hoạch thi (dự kiến), sinh viên kiểm tra kỹ thông tin môn thi, nếu bị trùng thời gian thi, thiếu môn thi cần tới phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục để điều chỉnh.

Thời gian tiếp nhận ý kiến thắc mắc của sinh viên: từ ngày đăng thông báo tới ngày 8/5/2019.