Hôm nay:

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2018

10-04-2018 00:00 Lượt xem:
Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc kế hoạch các đợt xét tốt nghiệp và thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau:

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT- BGDĐT về việc sửa đổ, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT; Căn cứ Quyết định số 529/QĐ – HVQLGD ngày 08/6/2015 của Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc kế hoạch các đợt xét tốt nghiệp và thủ tục đăng ký xét tốt nghiệp năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống chế tín chỉ như sau:

1. Dự kiến các đợt xét tốt nghiệp năm 2018

STT

Đợt xét

Thời gian thu hồ sơ

Thời gian xét duyệt hồ sơ, họp HĐ xét tốt nghiệp

01

Tháng 6/2018

11 đến 17/06/2018

Trong khoảng từ 18 đến 24/6/2018

02

Tháng 09/2018

17 đến 21/09/2018

Trong khoảng từ 24 đến 28/9/2018

03

Tháng 12/2018

17 đến 21/12/2018

Trong khoảng từ 24 đến 28/12/2018

2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên  được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đang theo học;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

- Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.

- Đảm bảo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 (Xem tại đây) của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy.

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí, lệ phí theo quy định

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP): Chứng chỉ môn GDQP (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDQP (01 bản gốc);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục thể chất (GDTC): Chứng chỉ môn GDTC (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDTC (01 bản gốc);

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh: Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 được cấp bởi các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ B1 tiếng Anh (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng nhận tiếng Anh tương đương cấp độ B1 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức (01 bản sao công chứng), hoặc bằng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp các ngôn ngữ: Pháp, Trung, Nga, Nhật (01 bản sao công chứng).

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ Công nghệ thông tin:  Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) hoặc Chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C đã cấp theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ triển khai trước ngày 10/6/2016.

- 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp;

- Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

- Phiếu thanh toán ra trường (có mẫu kèm theo)

- Phiếu phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo, giảng viên (theo mẫu quy định của Học viện, nếu có)

3. Quy trình tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp

Bước

Nội dung

Thực hiện

Bước 1

Thông báo cụ thể kế hoạch của từng đợt xét tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo

Bước 2

Nhận hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo, Sinh viên

Bước 3

Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp gửi tới các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát.

Phòng Đào tạo

Phòng CTHSSV

Phòng KHTC

Các Khoa

Phòng ĐBCLGD

Trung tâm CNTT-TV

Phòng QTTB

Phòng TTPC

Bước 4

Thông báo danh sách dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp lên Cổng thông tin đào tạo và tiếp nhận phản hồi

Phòng đào tạo

Sinh viên

Bước 5

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo tham mưu Giám đốc ra Quyết định thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp

Bước 6

Xét và công nhận tốt nghiệp

Hội đồng xét tốt nghiệp

Bước 7

Ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp

Phòng Đào tạo căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp trình Giám đốc ký QĐ công nhận tốt nghiệp.

Bước 8

In bằng tốt nghiệp, Sổ cấp bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Bước 9

Tổ chức cấp phát, lễ trao bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo làm đầu mối

 

Đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định./.