Hôm nay:

Thông báo kết quả rà soát Đơn xin mở lớp học phần bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 (cập nhật ngày 03/9/2019)

27-08-2019 00:00 Lượt xem:

Phòng Đào tạo thông báo kết quả rà soát Đơn xin mở lớp học phần bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

1. Danh sách các môn học có tổ chức lớp: Sinh viên đăng ký đến hết ngày 30/8/2019 trên cổng thông tin đào tạo:

STT Môn học Ngành học Ghi chú
1 Đánh giá chương trình đào tạo Giáo dục học

Đã tổ chức lớp cho sinh viên, sau khi sinh viên đăng ký học sẽ có thông báo chính thức sau (dự kiến 03/9/2019)

Ngày 03/9/2019: Do sinh viên đăng ký ít (từ 0 - 6 sinh viên) nên không tổ chức lớp

2 Đánh giá hoạt động giáo dục Giáo dục học
3 Đánh giá nghiên cứu khoa học Giáo dục học
4 Đánh giá theo năng lực người học Giáo dục học
5 Phương pháp và kỹ thuật dạy học Giáo dục học

Đã tổ chức lớp cho sinh viên, sau khi sinh viên đăng ký học sẽ có thông báo chính thức sau (dự kiến 03/9/2019)

Ngày 03/9/2019: Do sinh viên đăng ký ít (từ 0 - 6 sinh viên) nên không tổ chức lớp

6 Công nghệ dạy học Giáo dục học
7 Giáo dục giới tính Giáo dục học
8 Lý luận dạy học người lớn Giáo dục học Lớp học từ 10/9/2019
9 Tâm lý học giáo dục đại học Tâm lý giáo dục Lớp học từ 09/9/2019
10 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 3   Đã tổ chức lớp đăng ký
11 Quản lý tư vấn hướng nghiệp Quản lý giáo dục Đã tổ chức lớp, sinh viên học từ tuần 03/9/2019
12 Phát triển chương trình giáo dục
13 Quản lý đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên
14 Quản lý giáo dục nghề nghiệp
15 Quản lý giáo dục phổ thông và mầm non
16 Tâm lý học phát triển Giáo dục học - Đã tổ chức lớp 
17 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT CNTT

- Đã xếp lớp, tuy nhiên nếu số lượng sinh viên đăng ký không đủ, sẽ không tổ chức lớp

- Do ít sinh viên không đăng ký học nên không tổ chức lớp

18 Xã hội học đại cương Giáo dục học - Đã mở thêm lớp mới
19 Nguyên lý kế toán Kinh tế giáo dục  - Lớp học từ tuần 03/9
20 Lý thuyết tài chính tiền tệ Kinh tế giáo dục - Sinh viên đăng ký ít

2. Danh sách các môn học không tổ chức lớp:

STT Môn học Ngành học Học kỳ theo kế hoạch Kết quả Ghi chú
1 An ninh mạng CNTT 6 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNTT 2 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
3 Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục Quản lý giáo dục 4 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
4 Giáo dục kỹ năng sống Giáo dục học 6 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
5 Lý thuyết tối ưu CNTT 6 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
6 Phân tích thiết kế hướng đối tượng CNTT 6 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
7 Quản lý giáo dục phổ thông và mầm non Quản lý giáo dục 6 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
8 Quản lý hành chính nhà nước Kinh tế giáo dục 4 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
9 Quản lý hoạt động giáo dục Quản lý giáo dục 4 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
10 Quản trị mạng CNTT 6 - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 
  Cơ sở văn hóa Việt Nam Kinh tế giáo dục   - Đã tổ chức trong kỳ II năm học 2018-2019
- Dự kiến tổ chức trong kỳ II năm học 2019-2020
 

Ghi chú: Phòng Đào tạo đang tiếp tục xử lý đơn, đề nghị sinh viên cập nhật thông tin tại Thông báo này.

Trân trọng./.