Hôm nay:

Thông báo kết quả rút bớt học phần đăng ký học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

02-10-2018 09:00 Lượt xem:

Ngày 10/9/2018, Phòng Đào tạo đã có thông báo về việc rút bớt học phần đăng ký học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. (Xem thông báo tại đây: http://daotao.naem.edu.vn/thong-bao-ve-viec-rut-bot-hoc-phan-dang-ky-n58.html)

Căn cứ đơn đề nghị rút học phần, phòng Đào tạo đã xem xét và cập nhật kết quả rút học phần lên tài khoản của từng sinh viên, đề nghị các em sinh viên xem để biết và thực hiện.

Nếu có vấn đề gì thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo muộn nhất ngày 05/10/2018.

Trân trọng thông báo.