Thông báo kết quả xem lại bài thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

17-01-2021 00:00 Lượt xem: 260

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kết quả xem lại bài thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
   
  KẾT QUẢ XEM LẠI ĐIỂM BÀI THI KÌ I (lần 1)
NĂM HỌC 2020- 2021
   
STT Họ và tên Môn thi Số báo danh Khóa/ Lớp Điểm Điểm sau
khi kiểm tra
Ghi chú
1 Nguyễn Phương Thảo Toán rời rạc 37 K11 CN 2, 5 2, 5  
2 Nguyễn Hữu phương  Toán rời rạc 33 K11 CN 2 2  
3 Lê Vũ Duy Toán cao cấp 3 10 K8 CN 1 1  
4 Trần Thị Bình  Tâm lí học đại cương 38 K14A 2 2  
5 Hồ Minh Hiếu Công vụ, công chức 13 K10QL 5 5  
6 Hồ Minh Hiếu Kỹ năng soạn thảo văn  bản 16 K10QL 4 4  
7 Đỗ Thị Hằng Nga Triết học Mác-Lênin 243 K14CN 2, 5 2, 5  
           
  Trưởng phòng ĐBCLGD     Người Lập    
               
               
               
  Phan Hồng Dương     Vũ Đình Nghĩa