Hôm nay:

Thông báo kết quả xem lại điểm thi học phần lần 1 HK1 năm học 2019-2020

09-01-2020 00:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên kết quả xem lại điểm thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Sinh viên xem tại đây: https://drive.google.com/open?id=1nyXfn6uPIHuzKgKuF5kqkcgXNQTDIusC