Thông báo kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1) năm học 2020-2021 (điều chỉnh ngày 14/01/2021)

06-01-2021 10:00 Lượt xem: 777
Căn cứ đơn đăng ký thực tập cơ sở của sinh viên (khóa 10 trở về trước nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa) và Danh sách tổng hợp của các lớp khóa 12, Khoa Quản lý thông báo danh sách kết quả xét thực tập cơ sở (Thực tập 1) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục phương án 2, năm học 2020-2021 như sau:

Kết quả xét sinh viên xem tại link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/107T0MxVA6edtR6TAcYS4hF65XEHnorfU?usp=sharing

Yêu cầu các sinh viên kiểm tra lại các thông tin dưới đây:

1. Thông tin cá nhân (Họ tên, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh,...)

2. Kiểm tra lại thông tin nhóm đăng ký thực tập

3. Kiểm tra lại địa điểm thực tập đã đăng ký, chưa có tên trong danh sách đã đăng ký,...

4. Bổ sung các thông tin yêu cầu trong cột ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THÔNG TIN

....

Mọi thắc mắc sinh viên gửi phản hồi về khoa theo địa chỉ email: khoaquanly.naem@gmail.com trước 11h, ngày 15/01/2021.

Trân trọng thông báo!