Hôm nay:

Thông báo nhận đơn xin xem lại bài thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020

04-01-2020 10:00 Lượt xem:

Thông báo

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn xin xem lại bài thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 của sinh viên.

Thời gian nhận đơn: từ thứ 2 ngày 6 tháng 1 năm 2020 đến hết thứ 4 ngày 8 tháng 1 năm 2020.

Sinh viên có thắc mắc về điểm đề nghị làm đơn xin xem lại bài thi theo mẫu (lưu ý: trong đơn ghi rõ họ tên sinh viên, tên môn thi, số bao danh, số điện thoại liên hệ).

Địa điểm nộp đơn: Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục - 109A1