Hôm nay:

Thông báo nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020

30-01-2020 09:00 Lượt xem: 983

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020 của sinh viên từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020.

Địa điểm nộp đơn: Phòng  Đảm bảo chất lượng giáo dục - P. 109-A1

Lưu ý: sinh viên làm đơn theo mẫu. Trong đơn ghi rõ tên môn thi, số báo danh, số điện thoại liên lạc.