Hôm nay:

Thông báo nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 2 và lần 1 học kỳ tự nguyện năm học 2019-2020

08-09-2020 00:00 Lượt xem: 398

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 2 và lần 1 học kỳ tự nguyện năm học 2019-2020.

Thời gian nhận đơn: 8/9/2020 đến 11/9/2020 (giờ hành chính)

Địa điểm: P. 109A2