Thông báo nhận đơn xin xem lại bài thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

04-01-2021 00:00 Lượt xem: 386

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Phòng tiếp nhận đơn xin xem lại bài thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ 04/01/2021 đến 16h00 ngày 13/01/2021.

Sinh viên nộp đơn xin xem lại bài thi học phần tại Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục - P. 109 A1 

Trân trọng!