Thông báo nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021

01-02-2021 00:00 Lượt xem: 89

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 18/02/2021.

Các sinh viên có mong muốn xem lại điểm thi đề nghị gửi đơn về địa chỉ thư điện tử: p.dbclgd@niem.edu.vn

Trong đơn đề nghị ghi rõ những nội dung: Họ và tên, mã sinh viên, tên học phần mong muốn xem lại điểm, điểm thi, số báo danh, phòng thi, ca thi, lý do muốn xem lại bài thi.

Trân trọng!