Hôm nay:

Thông báo nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 HK3 năm học 2017-2018

16-10-2018 14:30 Lượt xem:
Nhận đơn xin xem lại bài thi

Hiện nay, Phòng ĐBCLGD đã cập nhật toàn bộ điểm thi lần 2 HK3 năm học 2017-2018 (trừ môn Toán Cao cấp 3 do giảng viên chưa chấm). Phòng nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 HK3 năm học 2017-2018 của sinh viên từ ngày 16/10/2018 đến 16h00 ngày 23/10/2018. Đề nghị những sinh viên có thắc mắc về điểm thi lần 2 HK3 năm học 2017-2018 nộp đơn xin xem lại theo mẫu tại phòng 109 A1 trong thời gian trên. Phòng không giải quyết những trường hợp nộp đơn sau thời gian quy định.

Trân trọng!