Thông báo nhận đơn xin xem lại bài tiểu luận của các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

09-07-2021 00:00 Lượt xem: 1,090

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Phòng ĐBCLGD nhận đơn xin xem lại bài tiểu luận của các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian: Từ 09/7/2021 đến 14/7/2021

Địa điểm: Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục (P.109, nhà A1).

Trân trọng!