Thông báo nhận đơn xin xem lại kết thúc học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2020 -2021

01-09-2021 09:00 Lượt xem: 469

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, nên phòng ĐBCLGD nhận đơn xin xem lại kết thúc học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2020 -2021 theo hình thức gửi mail đến địa chỉ: p.dbclgd@niem.edu.vn

Thời gian: Từ 06/9/2021 đến 16/9/2021

Trân trọng!